ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG


Ngày 26/5/2017 tại Đà Nẵng, Công ty cổ phần Saigonship Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trong đó có mục tiêu 21.532.942.000 đồng doanh thu và 1.270.000.000 đồng lợi nhuận trước thuế cho năm 2017.
Đại hội có sự tham gia đại diện cho 1.553.500 cổ phần chiếm tỉ trọng 96,88% trên tổng số 1.603.500 cổ phần của Công ty dự họp dưới sự điều khiển của Chủ tịch đoàn gồm ông Đỗ Ngọc Lâm - Chủ tịch HĐQT, ông Tô Văn Hiệp - UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Thay mặt Ban điều hành, ông Tô Văn Hiệp – UV Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2016.

  • Năm 2016 được đánh giá là một năm đầy thách thức với nền kinh tế Việt Nam. Tuy tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế chỉ ở mức 6,21% , mức này không đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra. Nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận, giá cả và thương mại toàn cầu giảm, trong nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường biển diễn biến phức tạp thì đạt được mức tăng trưởng trên là một cố gắng, khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, hiệu quả của các biện pháp, giải pháp được Chính phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương cùng thực hiện.
  • Trong bối cảnh kinh tế thế giới hồi phục khó khăn, rủi ro nhiều, kinh tế Việt Nam đã có những dấu hiệu cải thiện cả ở góc độ sản xuất kinh doanh cũng như ổn định kinh tế vĩ mô.
  • Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn chứa đựng nhiều thách thức khi ổn định kinh tế chưa bền vững, phục hồi không đều, tăng trưởng dựa nhiều vào khu vực FDI.
  • Những cơ hội, thách thức của nền kinh tế đan xen tác động mạnh đến các hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng trong năm qua, đòi hỏi sự phấn đấu của toàn thể  CBCNV nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Saigonship Đà Nẵng năm 2017 cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:

  • Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Báo cáo của Ban kiểm soát
  • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016
  • Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2017
  • Thông qua Chế độ thù lao cho HĐQT năm 2017
  • Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Saigonship Đà Nẵng năm 2017: Công ty TNHH Kiểm toán AFA Việt Nam

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông Saigonship Đà Nẵng đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Công Ty Cổ Phần Saigonship Đà Nẵng
Địa chỉ: Khu B1-6 KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng
Đại diện pháp nhân : Phạm Văn Hưởng - Tổng giám đốc  -  MST: 0401358956
Điện thoại : 0236.3943349 -  Fax : 0236.3937769
Email : info@saigonshipdanang.com
Website : www.saigonshipdanang.com