Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Danh sách thành viên HĐQT, BKS
 

1. Hội đồng quản trị

Họ và tên

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

Ghi chú

Bà Huỳnh Như Ý

Chủ tịch HĐQT

20/05/2021

 

Ông Kiều Công Bình

Phó chủ tịch HĐQT

20/05/2021

 

Ông Phạm Văn Hưởng

Thành viên HĐQT

20/05/2021

 

Ông Bùi Viết Phú

Thành viên HĐQT

20/05/2021

 

Ông Tăng Thượng Nguyên 

thành viên HĐQT

20/05/2021

 

 

2. Ban kiểm soát

Họ và tên

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

Ghi chú

Ông Phạm Minh Anh

Trưởng BKS

20/05/2021

 

Ông Bùi Thế Bửu

Thành viên

20/05/2021

 

Bà Nguyễn Thị Thúy Loan

Thành viên

20/05/2021

 

 

Công Ty Cổ Phần Saigonship Đà Nẵng
Địa chỉ: Khu B1-6 KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng
Đại diện pháp nhân : Phạm Văn Hưởng - Tổng giám đốc  -  MST: 0401358956
Điện thoại : 0236.3943349 
Email : info@saigonshipdanang.com
Website : www.saigonshipdanang.com