Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nhiệm ký III 2021-2026)
 

               1. Hội đồng quản trị 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

Ngày miễn nhiệm

1

Bà Huỳnh Như Ý

Chủ tịch

20/05/2021

 

2

Ông Kiều Công Bình

Phó chủ tịch

20/05/2021

 

3

Ông Phạm Văn Hưởng

Ủy viên

20/05/2021

 

4

Ông Tăng Thượng Nguyên

Ủy viên

20/05/2021

 

5

Ông Hồ Quyết Thắng

Uỷ viên

09/06/2023

 

        

               2. Ban kiểm soát

      

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

Ngày miễn nhiệm

1

Ông Phạm Minh Anh

Trưởng BKS

20/05/2021

 

2

Bà Nguyễn Thị Thúy Loan

Thành viên

20/05/2021

 

Công Ty Cổ Phần Saigonship Đà Nẵng
Địa chỉ: Khu B1-6 KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng
Đại diện pháp nhân : Phạm Văn Hưởng - Tổng giám đốc  -  MST: 0401358956
Điện thoại : 0236.3943349 
Email : info@saigonshipdanang.com
Website : www.saigonshipdanang.com